wykopy pod ławy fundamentowe
  wykopy pod stopy fundamentowe
  wyrównywanie terenu
  Oferta
  kontakt


Roboty ziemne

Sporządzenie przedmiaru oraz kosztorysu powinno odbywać się zgodnie w oparciu o technologię wykonywania robót budowlanych – dlatego właśnie pierwszym elementem jaki podlega wycenie jest etap związany z robotami ziemnymi na budowie.

Roboty ziemne są kwalifikowane do robót budowlanych, które polegają na wydobyciu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce, jak i nadawanie mu kształtu, w oparciu o wymogi, jakie stanowi dokumentacja projektowa. Roboty ziemne występują praktycznie w każdym przypadku robót lądowych – głównie, jako roboty pomocnicze, tymczasowe. Nie często spotyka się roboty ziemne, jako podstawowy zakres prac. Roboty ziemne prowadzone są podczas realizacji takich celów jak: budowle podziemne (takie jak zbiorniki, tunele, schrony, garaże podziemne), fundamenty budynków naziemnych, instalacje podziemne (pod rurociągi, instalacje elektryczne, przyłącza), podłoża pod nawierzchnię (drogi, autostrady, parkingi, koleje) oraz jako kształtowanie terenu (usypywanie wałów, nasypów, tworzenie sztucznych wzniesień lub dolin).

Roboty ziemne – głównie ze względu na ich charakter oraz specyfikę działania – dzieli się na trzy podstawowe grupy. Do pierwszej z nich zalicza się roboty ziemne podstawowe. Do tego rodzaju robót ziemnych zalicza się takie czynności jak makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne związane z dalszą budową obiektów, wykopy wąsko przestrzenne związane z dalszą inwestycją kładzenia instalacji, wykopy liniowe związane z inwestycjami drogowymi, tworzenie nasypów, zasypki, czy podsypki z zagęszczeniem. Zalicza się do tego rodzaju również niwelację, jak i ostateczne nadanie kształtu danemu terenowi prac.

Do drugiego rodzaju robót ziemnych zalicza się prace wykończeniowe. Obejmują one głównie prace związane z wyrównaniem dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopów pod ławy oraz stopy fundamentowe. Zalicza się tutaj również profilowanie nasypów oraz wyrównywanie skarp. Do robót wykończeniowych wlicza się także kształtowanie małej architektury, układanie ziemi roślinnej, darni w terenie oraz na skarpach budowli ziemnej. Trzeci rodzaj robót ziemnych to prace przygotowawcze i porządkowe. Do tego rodzaju prac zaliczamy przede wszystkim usunięcie darniny oraz ziemi roślinnej, wycinkę starodrzewu, karczowanie pni oraz krzewów. W skład prac wchodzi również wytyczenie budowli ziemnych, odprowadzenie wód opadowych, czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, spulchnienie gruntu spoistego oraz roboty ziemne porządkowe. Zazwyczaj ten rodzaj robót ziemnych zajmuje około 10% czasu całego przedsięwzięcia, więc stanowi najmniejszą część wykopów.

© 2018 wykopiemy.com.pl
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm